Monitor Themacompetentie Seksualiteit 2016


Deze monitor brengt in kaart in hoeverre en op welke manier Nederlandse opleidingen aandacht besteden aan de themacompetentie seksualiteit. Van beroepskrachten die werken in het maatschappelijke domein wordt verwacht dat zij competent handelen inzake het bevorderen van de seksuele gezondheid van hun cliënten en adequaat kunnen optreden met betrekking tot het signaleren, voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor werkers in het domein jeugd is dit zelfs een verplichting.

Wat levert het op?
De resultaten uit de monitor geven opleidingen inzicht en informatie over de mate waarin én op welke wijze opleidingen aandacht besteden aan de themacompetentie seksualiteit. Zijn docenten en studenten hiermee voldoende toegerust? Daarnaast worden vragen gesteld over de tevredenheid: is er voldoende aandacht voor dit onderwerp? Op termijn biedt de monitor de volgende diensten:

  • inzicht in de mate waarin en de wijze waarop er binnen de opleiding aandacht is voor de themacompetentie seksualiteit;
  • suggesties voor verbetering;
  • een anonieme vergelijking met andere opleidingen (hoe zijn zij met het thema bezig en hoe verhoudt u zich tot deze opleidingen?).

Meedoen?
De monitor is bedoelt voor curriculumverantwoordelijken, opleidingscoördinatoren en/of docenten van zorg-, agogische en pedagogische opleidingen in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Aan de hand van verschillende componenten van de themacompetentie worden vragen gesteld over het aanbod en inhoud van deze onderwerpen in opleidingen.

U kunt hier de online vragenlijst invullen, het duurt ongeveer 30 minuten. Vooraf wordt u gevraagd kort een account aan te maken. Hierdoor kunt op elk gewenst moment de vragenlijst afbreken en later verder gaan.

Meer informatie?
De monitor is een gezamenlijk initiatief van de projecten ‘Gezond seksueel gedrag in de RJ’ en het project ‘Signaleren kan je leren’.
Voor meer informatie over deze projecten zie:
www.gezondseksueelgedragrj.nl
www.signalerenkanjeleren.nl

 

Voor vragen en/of meer informatie over de monitor kunt u terecht bij José van Boven (j.vanboven@nji.nl).

Logo_alle_organisaties